Pozvánka na XXXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  30. júna 2022 ( štvrtok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

 

  1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

            2. Slovo pre verejnosť

           3. Kontrola plnenia uznesení                                                                                                                    

            4. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP – kontrola č. 3/2022,
                č. 5/2022                                                                                                            

            5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie
                od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022

            6. Stanovisko  kontrolóra  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko KVP  k  návrhu  záverečného účtu
                Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021

            7. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2021              

       8. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022          

       9. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021       

     10. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

     11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do
           Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP pre volebné obdobie 2022 - 2026

           12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na
                 funkčné obdobie 2022 - 2026                              

           13. Nájom tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne v Drocárovom parku pre Podnik
                 služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

           14. Návrh na zmenu Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko                                                                KVP                                                              

           15. Interpelácie

           16. Otázky poslancov

           17. Rôzne

           18. Záver   

 

                                                    Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.    

                                                                                                    starosta mestskej časti

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224