Rozpočet

Rozpočet mestskej časti  je základným nástrojom finančného hospodárenia  v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ako aj programový rozpočet mestskej časti je zostavaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

  • so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  v znení neskorších predpisov.
[Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020]
29.11.2017

Rozpočet MČ KVP na rok 2018 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhnutý ako vyrovnaný.

Viac
[Rozpočet na rok 2016]
25.11.2015

Rozpočet MČ KVP na rok 2016 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií  je vyrovnaný. 

Viac
[Investičné zámery 2016]
05.11.2015
V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2016 predkladáme k diskusii zoznam navrhovaných investičných akcií uvedených v prílohe, ktoré by sa mohli zaradiť do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016.
Viac
05.02.2015

Rozpočet MČ KVP na rok 2015 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií  je vyrovnaný.

Viac
predchádzajúce | nasledujúce

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224