OVS NA PREDAJ ČASTI AREÁLU BÝVALEJ MŠ V DROCÁROVOM PARKU V KOŠICIACH A PRENÁJOM PRIĽAHLÉHO POZEMKU

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vyhlasuje

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach a nájomnej zmluvy na priľahlý pozemok za účelom rekonštrukcie a následnej prevádzky zariadenia sociálnych služieb. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na stiahnutie v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224