Symboly mestskej časti

V súlade so Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má mať každá  obec (časť obce, mesto, mestská časť ) vlastné symboly a návrh týchto symbolov predkladá  ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Symboly  mestskej časti  sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod sigantúrou K-283/2008.  Dňa 26. augusta 2008 poslanecký zbor uznesením č.136 odsúhlasil návrh symbolov mestskej časti - erb a vlajku, ktorý následne formou Všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo Košice na svojom zasadnutí. Po ukončení schvaľovacieho procesu je mestská časť povinná používať tieto symboly pri výkone samosprávy.

Pre mestskú časť návrh symbolov spracoval kunsthistorik Gabriel Kládek na základe starých historických prameňov, ktoré siahajú až do obdobia 13. storočia. Historické pramene uvádzajú, že popri dvoch dedinách Košiciach a Myslave existovala aj dalšia obrábaná zem (terra), ktorá sa od roku 1292 uvádza ako terra Gurbuch. Názov zeme Gurbuch je slovanského pôvodu a vznikol podla hrabového porastu. Bolo to územie na juhovýchodnom okraji Čierneho lesa - zem Hrabovec, ktoré bolo poľnohospodársky obrábané a bezpochyby aj zaľudnené. V súčasnosti je na tomto území vybudované naše sídlisko.

Erb - v modrom štíte zlatý hrabový trojlist. Vlajka mestskej casti má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrdová cast je žlto - modro delená, vejúca časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224