Návrhy VZN na pripomienkovanie

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle -  úradná elektronická tabuľa.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

 

14.09.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Viac
11.06.2021

Zmena VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224