Návrhy VZN na pripomienkovanie

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle -  úradná elektronická tabuľa.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

 

13.11.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

Viac
28.10.2019

Návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224