Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: k1k@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková

Tel. 055 / 789 06 36
E-mail: lenka.cechovapisarcikova@mckvp.sk


Asistent úradu:

Monika Hegyiová Tel. 055 / 789 06 38 E-mail: monika.hegyiova@mckvp.sk
Marianna Filčáková Tel. 055 / 789 06 37 E-mail: marianna.filcakova@mckvp.sk


 

Odborní referenti:

Mgr. Stanislava Pitoňáková - kancelária prvého kontaktu Tel. 055 / 789 06 10 E-mail: stanislava.pitonakova@mckvp.sk
Ing. Jana Kupcová - osvedčovanie Tel. 055 / 789 06 15 E-mail: jana.kupcova@mckvp.sk
Jarmila Kiriľáková - evidencia obyvateľstva Tel. 055 / 789 06 18 E-mail: jarmila.kirilakova@mckvp.sk
Mgr. Michaela Čontošfalská - sociálne oddelenie Tel. 055 / 789 06 19 E-mail:michaela.contosfalska@mckvp.sk

 


 

Administratívne úlohy

 • Zabezpečuje denný príjem a odosielanie všetkých písomností a zásielok v  kontakte so Slovenskou poštou.
 • Zabezpečuje evidovanie a rozdeľovanie  došlej pošty podľa registratúrneho poriadku v elektronickom systéme.
 • Zabezpečuje e-government so subjektami, ktoré podliehajú zákonu o e-governmente.
 • V spolupráci s oddeleniami zabezpečuje vybavenie podnetov, ktoré prídu prostredníctvom portálu „odkazprestarostu“.
 • Koordinovanie spolupráce medzi oddeleniami úradu, sledovanie dodržiavania termínov úloh oddelení.
 • Sprostredkovanie telefonického  e-mailového kontaktu s organizačnými zložkami úradu.
 • Vedie evidenciu dochádzky zamestnancov úradu a aktivačných pracovníkov.
 • Zasiela 2x mesačne v termíne nevybavené spisy a záznamy z IS úradu MČ.
 • Oboznamuje vedúcich oddelení, prednostu a starostu s vývojom v termíne nevybavených spisov a záznamov.
 • Vypracúva zoznam spisov odovzdávaných z 1.kontaktu do registratúrneho strediska.
 • Príprava a  materiálne zabezpečenie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ.
 • Evidencia petícií  a sťažností občanov.
 • Vedie a zodpovedá za agendu podaní v zmysle zákona č.211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Evidencia používania služobného motorového vozidla zamestnancami na pracovné cesty.
 • Podáva písomné informácie o obyvateľoch  mestskej  časti  pre potreby  PZ SR,  súdov, úradov práce, NBÚ, zamestnávateľov a iné orgány v rozsahu platnej právnej úpravy.

 

Registratúrne stredisko MÚ

 • Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu k schváleniu /štátnym archívom/.
 • Zabezpečuje  správu registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa.
 • Usmerňuje zamestnancov MČ v agende registratúry.
 • Zodpovedá za dokumentáciu v registratúrnom stredisku.
 • Zabezpečuje agendu registratúrneho strediska projektov, zmlúv, rozhodnutí a iných dokumentov MČ.
 • Oblasť sociálnoprávnej ochrany
 • Poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.
 • Spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Poskytovanie informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
 • Spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom.
 • V rámci svojich možností poskytovanie primárnej pomoci a poradenstva dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny alebo správaním iných fyzických osôb.
 • Poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia.
 • Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého v spolupráci s mestom Košice.
 • Vyhľadávanie fyzickej osoby, ktorej  by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti.
 • Vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a jej rodiny.
 • Vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Oblasť sociálnych služieb

 • Poskytovanie základného sociálneho poradenstva.
 • Vyhľadávanie občanov,  ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
 • Pripravovanie  plánu  práce denného centra na príslušný kalendárny rok v spolupráci s výborom denného centra.
 • Vedenie evidencie členov denného centra.
 • Zabezpečovanie činností v dennom centre.
 • Vypracovávanie mesačných výkazov práce vedúcich denného centra.
 • Zabezpečovanie stravovania dôchodcov mestskej časti v jedálňach a zabezpečovanie  poskytovania  príspevkov na stravovanie dôchodcov.
 • Zabezpečovanie využívania priestorov denného centra pre neziskové organizácie a občianske združenia.
 • Vedenie evidencie jednorazových dávok, vyhotovovanie rozhodnutí o priznaní a zamietnutí jednorazových dávok  a vybavovanie agendy s tým súvisiacej.
 • Poskytovanie súčinnosti príslušným orgánom pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.
 • Vybavovanie žiadostí o pomoc v náhlej núdzi.
 • Vybavovanie žiadostí o dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  a ich predkladanie na prerokovanie do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva (dvakrát ročne), po prerokovaní doriešenie všetkých žiadostí.
 • Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.

 

Osvedčovanie

 • Vedenie osvedčovacích kníh.
 • Osvedčovanie pravosti podpisov na listinách.
 • Osvedčovanie pravosti listín.
 • Vyberanie správnych poplatkov a odvod do hlavnej pokladne.
 •  Poskytovanie písomných informácií o mieste pobytu občanov na základe písomnej žiadosti štátneho orgánu, alebo organizácie.
 • Doručovanie písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti. 
 • Vystavovanie služobných preukazov pre zamestnancov MČ a poslancov MZ.
 • Zverejňovanie verejných vyhlášok doručených miestnemu úradu od štátnych orgánov.
 • Sumarizovanie údajov z oddelení MÚ do ročného štatistického výkazu o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky.

 

Evidencia pobytu obyvateľov

 • Vedenie evidencie pobytu občanov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.
 • Prihlasovanie  občanov na trvalý pobyt.
 • Prihlasovanie občanov na prechodný pobyt.
 • Vydávanie potvrdení o pobyte. 
 • Spracovávanie elektronických avíz zmenových konaní.
 • Vedenie a spracovávanie zmenových konaní v evidencii pobytu občanov.
 • Vedenie evidencie brancov a zostavovanie zoznamu brancov pre potreby vojenskej správy.

 

Kancelária 1. kontaktu /K1K /

 • Sprostredkováva telefonický kontakt s organizačnými zložkami miestneho úradu.
 • Poskytuje všetky druhy tlačív potrebných pre vybavenie agendy na oddeleniach MÚ.
 • Vydáva rybárske lístky a známky pre psov, vyberá správne poplatky za vydanie lístkov a známok a vedie príslušnú agendu s tým spojenú.
 • Usmerňuje dopytujúcich občanov na príslušné orgány verejnej správy.
 • Vydáva zásielky alebo oznámenia o ich uložení adresátom s trvalým pobytom evidovaným v MČ Košice – Sídlisko KVP.

 

Školenia zamestnancov

 • Prijímanie požiadaviek o potrebe zamestnancov na školenia a semináre, vybavovanie agendy súvisiacej s účasťou zamestnancov na školeniach a seminároch.
 • Aktívne sledovanie ponúk školení a seminárov.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!