Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: vystavba@mckvp.sk

Vedúci oddelenia:
Ing. Jarmila Balážová, PhD.

Tel. 055 / 789 06 20
E-mail: jarmila.balazova@mckvp.sk


Odborní referenti:  

Kontrolór údržby a poriadku VP    
Ing. Juraj Hankovský Tel. 055 / 789 06 26 E-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk
     
Správa zelene    
Mgr. Miroslav Varga Tel. 055 / 789 06 27 E-mail: miroslav.varga@mckvp.sk
Ing. Martin Jesenský Tel. 055 / 789 06 27 E-mail: martin.jesensky@mckvp.sk
     
Výstavba    
Ing. Michaela Bavoľárová Tel. 055 / 789 06 26 E-mail: michaela.bavolarova@mckvp.sk
Mgr. Rastislav Roško Tel. 055 / 789 06 25 E-mail: rastislav.rosko@mckvp.sk
     
Správa majetku    
Ing. Iveta Urbanová Tel. 055 / 789 06 29 E-mail: iveta.urbanova@mckvp.sk
Janette Bakšiová Tel. 055 / 789 06 41 E-mail: janette.baksiova@mckvp.sk

Výstavba a územný plán

 • Spolupráca pri tvorbe koncepcie rozvoja územia MČ, spolupráca pri  vypracovávaní  územnoplánovacích  podkladov  a  územnoplánovacej  dokumentácie s ÚHA mesta Košice.
 • Príprava plánov investičných akcií, ich prejednávanie príslušnými komisiami MZ a spolupráca pri zabezpečovaní ich realizácie.
 • Zodpovednosť za prípravu stanovísk a podkladov k investičnej činnosti v MČ vo všeobecnosti a to na základe platných  právnych noriem a VZN.
 • Zodpovednosť za vyhodnotenie a zabezpečenie včasného predkladania návrhov stanovísk MČ Košice – Sídlisko KVP na vyjadrenie príslušným zodpovedným pracovníkom a organizáciám.
 • Spolupráca pri tvorbe koncepcie rozvoja mestskej časti a spolupráca pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
 • Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel v mestskej časti a vydávanie oznámení o pridelení.
 • Vedenie evidencie budov, súpisných a orientačných čísiel v mestskej časti.

 

Doprava

 • Príprava stanovísk a podkladov k materiálom týkajúcim sa dopravy, dopravnej situácii v MČ a materiálov týkajúcich sa MHD a statickej dopravy a to na základe vyhodnotenia reálneho stavu, platných právnych noriem a VZN.
 • Spolupráca pri príprave koncepčných materiálov, investičných akcií a plánov rozvoja miestnych komunikácií v rámci MČ Košice – Sídlisko KVP.
 • Príprava plánov údržby a opráv miestnych komunikácií a spolupráca pri ich zabezpečovaní dodávateľsky.

 

Zeleň a verejné priestranstvá

 • Spolupráca pri príprave plánov a investičných akcií týkajúcich sa revitalizácie a humanizácie výsadby zelene a spolupráca pri ich zabezpečovaní dodávateľsky.
 • Príprava plánov údržby zelene, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a ich zabezpečovanie.
 • Evidencia verejných a kultúrnych podujatí organizovaných na verejných priestranstvách /kolotoče, cirkus.... a pod/ a príprava stanoviska k  ich umiestneniu a  organizovaniu.

 

Detské ihriská

 •   Údržba existujúcich detských ihrísk a pieskovísk.
 •   Príprava a realizácia nových detských ihrísk a pieskovísk.

 

Čistota a zimná údržba

 • Zodpovednosť za kontrolu  a udržiavanie  čistoty v MČ Košice – Sídlisko KVP.
 • Príprava plánov zimnej údržby v súlade s aktuálnymi potrebami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
 • Zodpovednosť za kontrolu výkonu zimnej údržby v MČ.

 

Majetkovo-právna agenda

 • Príprava podkladov k budúcim i súčasným zmluvám a spolupráca s ostatnými oddeleniami úradu, k zverenému majetku i majetku mestskej časti (nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, kúpne zmluvy)
 • Zodpovednosť za správu, prevádzku, ochranu a hospodárne využitie majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti.
 • Vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb.
 • Evidencia a kompletizácia spisov majetkovoprávnej agendy.
 • Príprava a zabezpečenie zmluvných prevodov majetku do správy mestskej časti.
 • Komunikácia s orgánmi verejnej moci (MMKE, okresný úrad, archív,...)

 

Správa majetku

 • Zodpovednosť za  zabezpečenie nákupu  drobného  nehmotného  majetku, drobného a dlhodobého majetku.
 • Participovať na vymáhaní  pohľadávok  mestskej časti voči  nájomcom v  objektoch v správe mestskej časti.
 • Zabezpečenie evidencie  projektovej dokumentácie pre objekty v správe  a  v  majetku mestskej časti.
 • Zabezpečenie aktuálnej projektovej dokumentácie zvereného majetku a majetku mestskej časti, zabezpečenie a evidencia znaleckých posudkov.
 • Zabezpečenie  úpravy,  opráv  a   údržby  priestorov  miestneho   úradu   a   prevádzky priestorov denného centra prostredníctvom dodávateľov.
 • Zabezpečenie vykonávania pravidelných obhliadok majetku zvereného do správy mestskej časti a vo vlastníctve mestskej časti.
 • Kontrola plnenia podmienok nájomných zmlúv.
 • Zabezpečenie procesu obsadenia uvoľnených nebytových priestorov.
 • Riešenie vzniknutých škodových (poistných udalostí), komunikácia s poisťovňou.
 • Zabezpečuje prevádzku a údržbu motorového vozidla.

                      

Trhoviská

 • Zodpovednosť za správu trhovísk, trhových miest v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.
 • Spolupracovať na tvorbe a úpravách VZN o trhovom poriadku.

 

Aktivačné práce 

 • Riadenie aktivačných pracovníkov /AP/ a evidencia ich dochádzky.
 • Zadeľovanie prác pre  aktivačných pracovníkov a zabezpečenie kontroly vykonaných prác AP.
 • Evidencia, koordinácia  AP a spolupráca pri príprave právnej agendy/ s právnym odd. MÚ/ ohľadom AP.
 • Organizácia práce pri odstraňovaní nedostatkov na úseku čistoty a údržby zelene.
 • Zabezpečovanie a evidencia opráv a údržby pracovného náradia.
 • Kontrola čistoty verejných priestranstiev.
 • Spolupráca koordinátora AČ s úradom práce.
 • Kontrola dodržiavania harmonogramu odvozu komunálneho odpadu.

 

Podnikateľské aktivity

 • Evidencia podnikateľov v MČ.
 • Prijímanie a evidencia oznámení o prevádzkovej dobe, zmeny prevádzkovej doby v súlade s VZN mesta Košice.
 • Príprava stanoviska MČ k umiestneniu zdravotníckych zariadení na území MČ.
 • Vydáva stanoviská k prevádzkovaniu hazardných hier v  zmysle zákona  o hazardných hrách.
 • Vykonáva správu odvodov z hazardných hier.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!