Právne oddelenie

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: pravne@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
JUDr. Magdaléna Balážová

Tel. 055 / 789 06 17
E-mail: magdalena.balazova@mckvp.sk


Odborní referenti:

Ing. Ľubica Spišáková - personalista Tel. 055 / 789 06 30 E-mail: lubica.spisakova@mckvp.sk
JUDr. Oliver Petro Tel. 055/ 789 06 34 E-mail: oliver.petro@mckvp.sk

 


Miestna rada, Miestne zastupiteľstvo

 • Zabezpečovanie rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady po stránke organizačnej  a  právnej.
 • Sledovanie  trvalých  úloh MR  a MZ, zabezpečovanie  ich zaraďovania  do  programu v  určených termínoch.
 • Spracovávanie VZN a ďalších vnútorných noriem do formy schválenej  miestnym  zastupiteľstvom MČ.
 • Tvorba všeobecne záväzných  právnych predpisov na úrovni  samosprávy MČ  ( VZN, Poriadky,  Zásady, Pokyny a pod.). Po schválení miestnym zastupiteľstvom zabezpečí oboznámenie zamestnancov s týmito predpismi, zverejnenie predpisov   a vedenie  ich evidencie.            

Voľby a referendum

 • Zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu všetkých druhov volieb a referenda  na území MČ.

 

Miestny úrad

 • Pripravuje v spolupráci s príslušnými oddeleniami návrh zmlúv a zodpovedá po právnej stránke  za všetky typy zmlúv vypracovaných MÚ MČ.
 • Práca v škodovej komisii MÚ MČ.
 • Vypracovanie stanoviska MČ k udeľovaniu štátneho občianstva SR.
 • Vedenie centrálnej evidencie zmlúv v písomnej a elektronickej forme.
 • Pravidelné aktualizovanie platnosti daných zmlúv.

 

Pracovná zdravotná služba

 • Zabezpečovanie agendy v súvislosti so zákonom č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

 

Dane, poplatky

 • Zabezpečovanie vymáhania pohľadávok mestskej časti a vedenie ich evidencie.
 • Forma  -   exekučné  konanie,   prihlásenie  pohľadávky  do  konkurzného  konania, návrh na  vydanie platobného rozkazu.

 

Personalistika

 • Vybavovanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru.
 • Vedenie personálnej a pracovno-právnej agendy súvisiacej s prijímaním, zmenami a skončením  pracovného pomeru, vedenie osobných spisov zamestnancov   
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy a dohody o hmotnej zodpovednosti na základe požiadavky  priameho nadriadeného a písomných podkladov od novoprijatého zamestnanca.
 • Výpočet odbornej praxe u novoprijatých zamestnancov z  potvrdení od predchádzajúcich  zamestnávateľov a ich následné zaradenie do platového stupňa.
 • Vypracovanie dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov na základe písomnej požiadavky z oddelenia, alebo referátu miestneho úradu
 • Vedenie evidencie uzatvorených dohôd vykonaných mimo pracovného pomeru.
 • Vedenie evidencie pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.
 • Vedenie zoznamov zamestnancov (index zamestnanca).
 • Plnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení  neskorších predpisov.
 • Sociálna poisťovňa - registračné listy fyzických osôb (RLFO) - prihlasovanie, zmeny a odhlasovanie zamestnancov MČ, poslancov MZ, MR, členov  - neposlancov komisií MZ a zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Zdravotná poisťovňa – oznámenia o zmene platiteľa - prihlasovanie, zmeny     a odhlasovanie zamestnancov MČ, poslancov MZ, členov - neposlancov komisií      MZ a zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru.

 

Stravovanie, právne normy :

 • Zabezpečovanie stravovania zamestnancov mestskej časti :

               - výpočet nároku zamestnanca mestskej časti v aktuálnom mesiaci na stravné lístky,

               - vypracovanie objednávky a výber stravných lístkov,

               - výdaj stravných lístkov jednotlivým zamestnancom podľa vypočítaného nároku,

               - vypracovanie  interného  dokladu  pre  mzdovú  učtáreň  na  odpočet  príspevku 

                 zamestnanca.

 

Verejné obstarávanie

 • Realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v rámci miestneho úradu.
 • Realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej platformy.
 • Pripravuje plán verejného obstarávania.
 • Zabezpečuje aktualizáciu smernice pre verejné obstarávanie v súlade s platnou  právnou úpravou, metodicky usmerňuje zamestnancov mestskej časti v oblasti verejného obstarávania.
 • Plní povinnosti  verejného obstarávateľa vo vzťahu k  Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona, ako i ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

 

Ochrana osobných údajov

 • Implementovanie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR ) do praxe na podmienky mestskej časti.
 • Spolupráca s organizáciami zazmluvnenými mestskou časťou v oblasti GDPR.
 • Príprava a realizácia školení zamestnancov MČ v oblasti GDPR,  BOZP a  CO, komunikácia s poverenou osobou z externej spoločnosti, ktorá zabezpečuje  jednotlivé činnosti v uvedenej oblasti.
 • Komunikácia  s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Zabezpečenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
 • Vedie a zodpovedá za evidenciu pracovných úrazov zamestnancov MČ.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!