Oddelenie stratégie a rozvoja

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: strategia@mckvp.sk

Vedúci oddelenia:
Mgr. Lucia Rácová

Tel. 055 / 789 06 35
E-mail: lucia.racova@mckvp.sk


Odborní referenti:

Ing. Boris Bujalka - správa IS Tel. 055 / 789 06 24 E-mail: boris.bujalka@mckvp.sk
Mgr. Ivana Palaiová - PR, marketing Tel. 055 / 789 06 16 E-mail: ivana.palaiova@mckvp.sk
Mgr. Natália Weiss - kultúra a šport Tel. 055 / 789 06 32 E-mail: natalia.weiss@mckvp.sk
Mgr. Valéria Piroško-Kiráľová - kultúra a šport Tel. 055 / 789 06 40 E-mail: valeria.kiralova@mckvp.sk
Ing. Pavol Hricišin - špecialista projektový manažér Tel. 055 / 789 06 22 E-mail: pavol.hricisin@mckvp.sk

Všeobecné úlohy

 • Tvorba koncepcie rozvoja územia MČ, spolupráca pri  vypracovávaní územnoplánovacích  podkladov  a  územnoplánovacej  dokumentácie s ÚHA mesta Košice.
 • V rámci revitalizácie a humanizácie sídliska a jeho životného prostredia: príprava plánov investičných akcií, ich prejednávanie príslušnými komisiami MZ a spolupráca pri zabezpečovaní ich realizácií.
 • Spracovanie strategických dokumentov a materiálov v oblasti stratégie a  rozvoja MČ.
 • Sledovanie trvalých úloh MR a MZ, zabezpečovanie ich zaraďovania do programu v   určených termínoch.
 • Organizuje verejné zhromaždenia a diskusie v réžii MČ.
 • Komunikuje s organizáciami, združeniami a spoločnosťami pôsobiacimi na území MČ.
 • Zodpovedá za rozvoj MČ, budovanie komunitného života a komunitné aktivity.
 • Aktívne vyhľadáva príležitosti pre získavanie externých finančných zdrojov pre MČ, granty, výzvy a eurofondy.
 • Pripomienkuje a tvorí koncepčné materiály v oblasti verejného života a verejného priestoru.
 • Radí a pripomienkuje prípravu  a priebeh verejných obstarávaní  v rámci  investičných aktivít MČ.
 • Zodpovedá za prípravu a odovzdanie podkladov pre vypracovanie zmlúv a iných právnych a ekonomických  dokumentov za oddelenie a spolupracuje s príslušným oddelením MÚ pri ich kreovaní.
 • Rozvíja dialóg, komunitu a komunikáciu v rámci MČ.
 • Zodpovedá za aktualizácie PHSR a akčného plánu MČ.
 • Vyjadruje sa a sleduje zmeny ÚP v rámci územia MČ.
 • Aktívne zbiera a spracováva terénne a štatistické dáta dôležité pre výkon činnosti uvedenej v predchádzajúcich bodoch.
 • Zisťuje možnosti zapojenia sa mestskej časti do rôznych podporných programov, grantov, projektov a to vo všetkých oblastiach života mestskej časti.
 • Vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií, štátneho rozpočtu, resp. iných zdrojov, najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie v súlade s celkovou stratégiou mestskej časti.
 • Zabezpečuje realizáciu a implementáciu projektov, vrátane zúčtovania prostriedkov v rámci projektov.
 • Vyhotovuje monitorovacie správy a vyhodnocuje plnenie schválených grantov a dotácií.    

 

 

Public relations /PR/

 • Návrh, príprava a implementácia PR stratégie úradu MČ.
 • Propagácia MČ a MÚ MČ.
 • Príprava, koordinácia a distribúcia informačných materiálov MČ.
 • Príprava tlačových správ, článkov a  videí pre MČ.
 • Rozvíjanie a udržiavanie  dobrých  vzťahov s médiami a verejnosťou.
 • Príprava propagačných  materiálov a výstupov na športové, kultúrne a charitatívne podujatia MČ.
 • Vypracovanie a dodržiavanie dizajn-manuálu MČ.

 

 Marketing

 • Zodpovednosť za vydávanie občasníka KVAPKA.
 • Aktívne zbieranie  tém týkajúcich sa života MČ a na základe nich spracováva marketingové materiály.
 • Monitorovanie správ z tlače, televízie, internetu a  rozhlasu o MČ.
 • Zodpovednosť za zverejňovanie informácií na web stránke mestskej časti.
 • Zverejňovanie informácií MČ na sociálnych sieťach a monitorovanie  komunikácie MČ na týchto sociálnych sieťach.
 • Príprava a zabezpečenie internej  a externej komunikácie MČ prostredníctvom mobilnej aplikácie.

 

Informatika

 • Zabezpečuje prevádzku počítačovej siete.
 • Vykonáva správu dát informačných systémov, dbá o ich bezpečnosť.
 • Zabezpečuje výber a nákup počítačovej techniky.
 • Vykonáva odbornú podporu zamestnancom MČ v oblasti výpočtovej techniky.
 • Zabezpečuje inštaláciu a obsluhu hlasovacieho zariadenia na zasadnutiach MR a MZ.
 • Zabezpečuje spracovanie výsledkov hlasovania.

 

Oblasť kultúry a športu

 • Koordinácia a zodpovednosť za prípravu kultúrnych a športových  podujatí na oddelení.
 • Vydávanie stanovísk k organizovaniu verejných kultúrnych podujatí.
 • Príprava a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských a tematických podujatí v MČ pre širšiu verejnosť, ako aj zabezpečovanie materiálno – technickej základne na podujatia (príprava zmlúv a objednávok, správ a vyúčtovaní súvisiacich so zabezpečovaním podujatí, zabezpečovanie cien a odmien na kultúrno-spoločenské podujatia).
 • Príprava podkladov pre zabezpečenie písomnej agendy v oblasti kultúry a športu.
 • Zabezpečovanie schválených podujatí po materiálno - technickej stránke (spoločenské obrady, spoločenské udalosti, jubileá).
 • Zabezpečovanie informovanosti a  oslovenia širšej verejnosti o  pripravovaných podujatiach.
 • Príprava a spracovanie podkladov za Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP pre kroniku mesta Košice.
 • Pripravovanie podkladov k návrhu rozpočtu a zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtových položiek týkajúcich sa kultúry a športu.
 • Spolupráca  so základnými školami a predškolskými zariadeniami, občianskymi  združeniami,  obcami a   inými  právnickými   osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania a športu.
 • Vybavovanie žiadostí o dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  a ich predkladanie na prerokovanie do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva (dvakrát ročne), po prerokovaní doriešenie všetkých žiadostí.
 • Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!