Informácia pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019

Pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 30.3.2019 si volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu  môže ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu nasledovne:

1/ osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.3.2019) v úradných hodinách obce na adrese - Miestny úrad MČ Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, Košice, kancelária č.2

2/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.3.2019). 

V tomto prípade musí žiadosť obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a údaje o osobe splnomocnenej na prevzatie hlasovacieho preukazu - meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Uvedenú žiadosť môže volič zaslať na emailovú adresu : k1k@mckvp.sk alebo ju v písomnej forme predloží splnomocnená osoba.

 

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom.

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224